KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Implant Clinic Sp. z o.o. Sp. k., ul. K. Iłłakowiczówny 8/5, 60-789 Poznań, NIP: 7792446228, REGON: 36526210200000 ,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych z którym możecie skontaktować się Państwo poprzez wiadomość e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: Implant Clinic Sp. z o.o. Sp. k., ul. K. Iłłakowiczówny 8/5, 60-789 Poznań,
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wykonywania czynności leczniczych,
  • wykonywania czynności diagnostycznych,
  • wykonywania innych czynności w zakresie stomatologii, implantologii, protetyki, chirurgii,
  • ustalenie Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ,
  • prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ,
  • nawiązania kontaktu w celu potwierdzenia lub odwołania wizyty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO,
  • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO,
  • prowadzenia obsługi księgowej,
  • prowadzenia obsługi informatycznej,
  • prowadzenia serwisowania sprzętu medycznego i technicznego,
  • prowadzenia stosownych prac przez pracownie protetyczne.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (osoby świadczące usługi medyczne i diagnostyczne, biuro księgowe, pracownie protetyczne, podmioty serwisujące sprzęt medyczny i techniczny, obsługa informatyczna, biuro prawne).
 6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. 20 lat po zakończeniu leczenia w naszej placówce, a w przypadku zgonu 30 lat, zgodnie z wymogami przewidzianymi przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (po okresie wymienionym w punkcie 5) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń.